Menu

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้คืออีกช่องทางสำหรับการให้ข้อมูลเพื่อการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดให้ใช้กับผู้ใช้งานทุกคน

ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของแต่ละบุคคลได้ ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้

1.    ชื่อ-สกุล ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ซึ่งได้มาจากการสอบถามผ่านอีเมล หรือแชทผ่านโซเซียลต่างๆ 

2.    การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีผู้ใช้งานกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือต่อผู้อื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดมีขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด

หากพบว่ามีผู้ใช้งานนำข้อมูล บทความ และรูปภาพจากเว็บไซต์ www.sittichailiving.co.th ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือต่อผู้อื่นใด  ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย